Sabtu, 09 April 2011

Lirik India

ANDEKHI ANNJANISI

He…..he…he….he…….
Ha..ha…ha…ha…ha…..
Ha…..la..la..la…la……….
Andekhi annjanisi
Pakgelisi dibanisi
Janebo kesi ho gire
Andekhi annjanisi
Pakgelisi dibanisi
Janebo kesi ho gire

Ho…curise cupke-cupke
Betihe dilme cupke
Janebo kesi.. ho gire


Andekha annjanasa
Pakgelisa dibanisa
Janebo kesa.. ho gare
Andekha annjanasa
Pakgelisa dibanisa
Janebo kesa.. ho gare

Ho…curise cupke-cupke
Metahe dilme cupke
Janebo kesa.. ho gare

He..Andekhi annjanisi
Pakgelisi dibanisi
Janebo kesi ho gire

Merehayalo merajani kitni
Baswire banni lagi

He…..bas asmano parto dilogi
tak dire banne lagi

ho…  bindekhe he yesi  beceni kafa
hoi raffa dekha hu janne qia hua

Sabno me ane wali ninde curane wali
Janebo kesi ho gire

Ho…palkoke upel pice
Dilke dharken kepice
Janebo kesa.. ho gare

Andekhi annjanisi
Pakgelisi dibanisi
Janebo kesi ho gire

Hem….hem…
Ha..ha…ha…
He…he…..
Hem….ha,,,,

Najanekia hoga kiana hoga
Pehli mulaka kateme

Kise cupa hungi chandetu me
Uska nehi rateme

Bas abto me uska lunggat to lungga
Cupkese dekungga kutna bolungga

Hoi..hoi…yebeceni
Hoi…hoi…yebetabi
Janebo kesa.. ho gare

Ho…jisko dekana barso
Dekungga mekel barso
Janebo kesi ho gire

Andekha annjanasa
Pakgelisa dibanisa
Janebo kesa.. ho gare

He Andekhi annjanisi
Pakgelisi dibanisi
Janebo kesi ho gire
ho Janebo kesa ho gareCORI-CORI SAPNO MEIN

(L) cori-cori  sapno mein atehe koi
      sari-sari ra te jagatahe koi
      dil meradil beqarar hogaya 2x
      esa lagtahe mujhe pyar hogaya

      cori-cori  sapno mein atehe koi
      sari-sari rate jagatahe koi
     dil meradi l baqarar hogaya 2x
     esa lagtahe muje pyar hogaya

     cori-cori  sapno mein atehe koi
     sari-sari rate jagatehe koi

(P)  ha….behke-behke qadem he…
       pehla-pehla nasya he
      jane qia ho gaya kabbe kuch mujena batahe

(L) Apeni divane dika
      hale kese sunawou
      horaha dilme kia ka
     ese yusko batawou
     ese yusko batawou

     dhire-dhire dharde baratahe koi
     hole-hole  mujhe ter bata he koi
    dhire-dhire dharde baratahe koi
     hale-hole  mujhe ter bata he koi
    dil meradi l baqarar hogaya 2x
    esa lagtahe muje pyar hogaya

(P) cori-cori  sapno mein atehe koi
     sari-sari rate jagatehe koi


(L)  esa pehle kabhi to
     muchko hota nehi ta
    hosyourta nehi ta
    jene khota nehita

(P) ha..abto karbat badel ki
     rateber  jagi ti hu
     rehtihu  koi-koi 
     jane kia sojtihu
     jane kia sojtihu
    ate jate ho syoura tahe koi
    kese-kese mujhko satatahe koi
    ate jate ho syoura tahe koi
    kese-kese mujhko satatahe koi
   dil meradil baqarar hogaya 2x
   esa lagtahe muje pyar hogaya

(L)  cori-cori  sapno mein atehe koi
      sare-sare rate jagatehe koi
      dil meradi l baqarar hogaya 2x
      esa lagtahe muje pyar hogaya

(L)   cori-cori  sapno mein atehe koi
(P )  sare-sare rate jagatehe koiMUJHSE DOSTI KAROGE

ha…ha…ha…ha….
He..keh to keh tum
Meredil  merahoge
keh to keh tum
mujhse dosti karoge
kehto ketum  meredil  merahoge
keh to keh tum mujhse dosti karoge
dekunggi so cunggi kal perso kut kahonggi
kehto ketum  meredil  merahoge
keh to keh tum mujhse dosti karoge
dekunggi so cunggi kal perso kut kahonggi

la..la..la..la…la..la……la….
hamsa kiteni purane
bhir qiu he anjani
kia range lae najane
bat cepan ye stani
kap kaha kia kabel
cha ruke ye nazel
hoi kia fata ko nehe
kiska yaha ham safel
kehto ketum  meredil  merahoge
keh to keh tum mujhse dosti karoge
dekunggi so cunggi kal perso kut kahonggi
kehto ketum  meredil  merahoge
keh to keh tum mujhse dosti karoge
tum bhi to ho semeri
tum to mera sate teto
abpeni  seheli kame mere
hato me tum hasetedo
intezar-intezar  hore kyar yehepyar
cutihi  yesehi  kehtho ikebar
lo mene kaha tum se dosti karoge
tumbhi kaho musti dosti karonge
dekunga so cunggi kal perso kut kahonga
e..menekaha dose dose karongge
tum bhi kaho musjsti dosti karonge
dekungga so cungga kal perso kut kahongaTERI CHUNARIA DIL LE GAYI
La..la..la..la  Serki  jo sersebo dire –dire
Pagel hua reme dire –dire
Teri chunaria dil le gayi
Serki  jo sersebo dire –dire
Pagel hua reme dire –dire
Teri chunaria dil le gayi
Teriye bindia dil legayi
Ho..ho..Lala….tumse milker ye janahe
Hota qiu dil ye dibana he
Mekerliya ko panahe
Kia pyar rehe ye gi ganahe
Meri bole sanem meri pyar resanam
Dibanesanem annjane sanem
Bol mera kanggena dire-dire
Bol teri payel dire-dire
Bol teri kanggena dire-dire
Bol teri payel dire-dire
Teriye bindia dil legayi
Teriye bindia dil legayi
Lala..ho…ha…..
Tera mera jan mukana tahe
Qiu nehi dil luba tahe
Is teye rabbehi banatahe
Karke bahana mila tahe
Meria do metum
Meriba metum
Meri sasometum
Meri raho metum
Bol meri derkhen dire-dire
Bol meri darkhen dire-dire
Bol meri derphen dire-dire
Bol meri darphen dire-dire
Teri chunaria dil le gayi
Teriye bindia dil legayi


Tidak ada komentar:

Posting Komentar